Karta zgłoszenia uczestnictwa
w Seminarium z cyklu

Praktyka Nauce. Nauka Praktyce

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, ul. Łojasiewicza 4

31.05.2019, godz. 12:30, sala 0.307


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w cyklu Seminariów Praktyka Nauce. Nauka Praktyce w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych o przyszłych cyklach Seminariów Praktyka Nauce. Nauka Praktyce zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w cyklu Seminariów Praktyka Nauce. Nauka Praktyce w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. 20017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celu dokumentacji i promocji cyklu Seminariów Praktyka Nauce. Nauka Praktyce przez Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO – współorganizatora przedsięwzięcia) poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych UJ i PTBRiO. W związku z wykorzystaniem mojego wizerunku zrzekam się: 1) prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania mojego wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci materiałów UJ i PTBRiO, w których mój wizerunek zostanie wykorzystany; 2) prawa każdorazowego wskazywania mnie jako osoby uwidocznionej na materiałach UJ i PTBRiO, a w szczególności wskazywania mojego imienia i nazwiska; Oświadczam również, że zapoznałem/am się z wymienionym powyżej materiałem i nie narusza on moich dóbr osobistych. Uniwersytet Jagielloński ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. udziału w cyklu Seminariów Praktyka Nauce. Nauka Praktyce w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w ww. cyklu seminariów,
  2. w celu przesyłania informacji marketingowych o przyszłych cyklach Seminariów Praktyka Nauce. Nauka Praktyce w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ na postawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Jeśli nie wyrazi Pan/Pani zgody Administrator nie będzie przesyłał Pani/Panu informacji marketingowych o przyszłych seminariach,
  3. Pani/ Pana wizerunek będzie przetwarzany w celu dokumentacji i promocji cyklu Seminariów Praktyka Nauce. Nauka Praktyce na podstawie wyrażonej zgody. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane: w przypadku udzielonej zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana dane będą udostępniane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)/do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. w przypadku wyrażenia zgody na udział w cyklu Seminariów Praktyka Nauce. Nauka Praktyce (PNNP) do czasu zakończenia ww. cyklu seminariów,
  2. w przypadku udzielonej zgodny marketingowej do momentu jej wycofania,
  3. w przypadku udzielonej zgody na przetwarzanie wizerunku do momentu jej wycofania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 8. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: iefiz@uj.edu.pl; pocztą tradycyjna na adres Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ; Łojasiewicza 4; 30-348 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ; Łojasiewicza 4; 30-348 Kraków. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału ww. cyklu seminariów będzie brak takiej możliwości. W przypadku udzielonej zgody marketingowej i zgody na przetwarzanie wizerunku, Uniwersytet Jagielloński zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

Czytaj więcej


Pola oznaczone * są obowiązkowe.